top of page

Latest News

Shoqata e grave në energji mban kuvendin e parë

Më 23 tetor 2018, Shoqata e Grave në Sektorin e Energjisë së Kosovës (AWESK) mbajti kuvendin e saj të parë të përgjithshme në Prishtinë. Aktiviteti i sektorit të energjisë i USAID-it ndihmoi në krijimin e shoqatës në prill 2018 bazuar në një rekomandim të një grupi të rrjetit të energjisë të mbështetur nga USAID. Shoqata promovon barazinë gjinore në sektorin e energjisë në Kosovë duke siguruar një forum të rrjetizimit dhe avokimit për profesionistët gra në energji. Në takim, pjesëmarrësit dhe anëtarët e Bordit Këshillimor zgjodhën drejtorin ekzekutiv dhe udhëheqësinë e lartë. Anëtarët gjithashtu votuan dhe miratuan dokumentet thelbësore organizative, rregulloren e procedurës dhe një plan veprimi tre-vjeçar strategjik. USAID ndihmoi në krijimin e këtyre dokumenteve themelore. Anëtarët e AWESK, të cilët punojnë në organizata të sektorit të energjisë dhe fusha të ngjajshme, përfshirë akademinë dhe sektorin e efiçiencës së energjisë, përfshijnë profesionistë të nivelit fillestar dhe të mesëm të karrierës, si dhe pensionistë që kanë vullnet të madh të ndajnë përvojën e tyre. Përmes AWESK, anëtarët po punojnë në mënyrë bashkëpunuese për të katalizuar ndryshimin e qëndrimeve ndaj grave që punojnë në sektorin e energjisë të Kosovës.bottom of page