Latest News

AWESK përafrohet me Dhomën Ekonomike të Grave

AWESK ka nënshkruar një memorandum mirëkuptimi me Dhomën Ekonomike të Grave të Kosovës - G7 i cili i hap rrugë bashkëpuninimit në aktivitetet e grave ndërmarrëse dhe grave profesioniste në sektorin e energjisë.

Konkretisht ky memorandum vendos themelet e bashkëpunimit për gratë ndërmarrëse në fushën e energjisë, shkëmbimin e informacionit, ofrimin e shërbime, shkëmbimin e ekspertëve dhe ekspertizës, bashkëpunimin në ngritjen e kapaciteteve menaxhuese të grave ndërmarrëse dhe grave profesioniste të fushës së energjisë. Kjo do të bëhet nëpërmjet trajnimeve dhe seminareve të përbashkëta, nisjen dhe realizimin e aktiviteteve dhe projekteve të ndryshme në promovimin e sektorit të energjisë dhe zhvillimit ekonomik me fokus te gratë dhe vajzat e reja ndërmarrëse.

AWESK do të vazhdojë të shtrijë rrjetizimin me partner të tjerë të cilët ndihmojnë në realizimin e qëllimit të shoqatës.© Association of Women in the Energy Sector of Kosovo - AWESK

  • White Facebook Icon
  • LinkedIn
  • White Twitter Icon
  • White YouTube Icon